Kirjallisen teoksen julkinen esittäminen: lupaehdot

1. Sanaston toimivalta

Sanasto edustaa kirjallisten teosten tekijöitä ja heidän oikeudenomistajiaan keräämiensä valtakirjojen nojalla ja tekee valtuutuksen nojalla sopimuksia heidän teostensa käyttämisestä näissä lupaehdoissa tarkemmin määritellyssä laajuudessa.


2. Lupaehtojen soveltamisala

Näitä lupaehtoja sovelletaan, kun kirjallinen teos esitetään julkisesti. Julkisena esittämisenä pidetään muuta kuin yksityiselle piirille tapahtuvaa teoksen esittämistä tai esittämistä tekijänoikeuslain 21 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että julkinen esittäminen kuuluu näiden lupaehtojen soveltamisalaan, jos kirjallisen teoksen esittäminen on tilaisuuden pääasia tai yksi pääasioista.

Julkisena esittämisenä pidetään myös esittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.

Nämä lupaehdot eivät koske kirjallisten teosten muuttamista, sovittamista, kääntämistä tai muuta muuntelua.


3. Määritelmät

Tekijällä tarkoitetaan kirjallisen teoksen luonutta henkilöä tai sellaista oikeudenhaltijaa, jolle tekijänoikeus kirjalliseen teokseen on siirtynyt tekijänoikeuslain 41 §:n mukaisesti.

Teoksella tarkoitetaan itsenäistä ja omaperäistä luovan työn tulosta.

Käyttäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka esittää kirjallisia teoksia yleisölle osana toimintaansa. Käyttäjä voi olla yksityishenkilö tai yhteisö.


4. Sopimuksen solmiminen julkisesta esittämisestä

Sopimus julkisesta esittämisestä syntyy, kun Käyttäjä on antanut Sanastolle riittävät tiedot luvan myöntämistä varten sekä hyväksynyt nämä käyttöehdot, ja Sanasto on lähettänyt Käyttäjälle lupavahvistuksen.


5. Oikeus esittää teoksia julkisesti

Sanasto myöntää Käyttäjälle luvan esittää kirjallinen teos tai teokset julkisesti. Lupa koskee sellaista Käyttäjän ilmoittamaa teosten käyttöä, josta Käyttäjä on antanut riittävät tiedot ja jotka Sanasto on näiden lupaehtojen 4 kohdan mukaisesti hyväksynyt.


6. Käyttäjän ilmoitusvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Sanastolle ne tiedot, jotka ovat tarpeen näiden lupaehtojen 4 kohdan mukaisen sopimuksen tekemiseksi sekä tekijänoikeuskorvauksen määrittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Sanastolle viipymättä sellaisista ilmoitettujen tietojen muutoksista, joilla on merkitystä sopimussuhteen tai tekijänoikeuskorvauksen määräytymisen kannalta.


7. Moraaliset oikeudet

Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjän on kaikessa toiminnassaan kunnioitettava kirjallisten teosten tekijöiden moraalisia tekijänoikeuksia.


8. Oikeuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden lupaehtojen tarkoittamia oikeuksia kolmansille osapuolille.


9. Julkisesta esittämisestä suoritettava tekijänoikeuskorvaus

Lupaehtojen mukaisesta kirjallisten teosten julkisesta esittämisestä suoritetaan Sanaston julkista esittämistä koskevien kulloinkin voimassa olevien tariffien mukainen korvaus. Korvauksen määräytymisperusteista on tiedot Sanaston verkkosivuilla ja näiden lupaehtojen liitteenä.

Tekijänoikeuskorvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Jos käyttäjä ei ole ilmoittanut Sanastolle näiden lupaehtojen tarkoittamia tekijänoikeuskorvauksen määrittämiseksi tarpeellisia riittäviä tietoja, on Sanastolla oikeus laskuttaa käyttäjää korvauksen suuruudesta tekemänsä arvion mukaisesti.


10. Useamman esityskerran lupia (ns. pakettiluvat) koskevat erityisehdot

Lupaehtojen kohtien 10 a-g mukaisia määräyksiä noudatetaan useamman esityskerran lupien yhteydessä ensisijaisesti, mikäli syntyy ristiriita jonkin muun lupaehtojen määräyksen kanssa.

  • Yhden tilaisuuden yleisön enimmäismäärä on 200 henkilöä.
  • Tilaisuudet voivat olla maksuttomia tai maksullisia.
  • Esitettävien teosten määrää ei ole rajoitettu.
  • Esitettävät teoksen ja muut tiedot tilaisuuksista tulee ilmoittaa lupahakemuksessa lupaa hankittaessa, mikäli ne ovat tiedossa. Viimeistään teosilmoitus tulee toimittaa Sanastoon yhden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä.
  • Luvan nojalla järjestettävät julkisen esittämisen tapahtumat on pidettävä 1 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
  • Lupa laskutetaan käyttäjältä Sanaston tariffien mukaisesti vaikka tilaisuuksia ei lopulta järjestettäisikään luvan mahdollistamaa määrää.
  • Ennen luvan hankkimista pidettyjä tilaisuuksia ei voida sisällyttää lupaan jälkikäteisesti.

10. Riitojen ratkaisu

Näitä lupaehtoja tai niiden perusteella syntyneitä sopimuksia koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos ratkaisuun ei neuvotteluteitse päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.


11. Lupaehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä lupaehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.6.2012.

Sanastolla on oikeus tehdä muutoksia näihin lupaehtoihin ilmoittamalla siitä käyttäjälle viimeistään kaksi kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Uusia lupaehtoja sovelletaan myös ennen muutoksia tehtyihin julkista esittämistä koskeviin sopimuksiin.